Konkurs poetycki O Pozłacane Pióro

REGULAMIN

XIII  EDYCJI KONKURSU POETYCKIEGO O POZŁACANE PIÓRO

„Pocztówki z Polski”

  • 1

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.

  • 2

Miejsce organizacji konkursu oraz składania prac konkursowych:

Dział dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach

Piłsudskiego 16

43-100 Tychy

tel. 32 227 83 11

e-mail: oddzialdladzieci@mbp.tychy.pl

  • 3

Celem Konkursu Poetyckiego O pozłacane Pióro „Pocztówki z Polski” jest rozbudzanie i doskonalenie wśród uczniów szkół podstawowych umiejętności twórczego pisania, a także uhonorowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

  • 4

Zadanie konkursowe polega na napisaniu wiersza nawiązującego do tematu konkursu, tj. „Pocztówki z Polski”, który opiewać będzie piękno przyrody czy wyjątkowość zabytków naszego kraju.

  • 5

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4 – 8).

2. Do konkursu dopuszcza się wiersze autorstwa wskazanych w pkt. 1 uczniów – w ilości nie więcej niż 3, każdy w czterech egzemplarzach.

3. Na odwrocie każdego wiersza należy umieścić wypełnioną drukowanymi literami tabelkę z danymi autora (załącznik nr 1 do regulaminu).

4. Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub listownie na adres: Dział dla dzieci, Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, al. Piłsudskiego 16, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Konkurs”.

5. Termin składania prac konkursowych upływa 16 listopada 2018 roku (w przypadku prac przesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

6. Prace konkursowe oceniać będzie specjalnie powołane jury. Ocenie podlegać będą:

– literacka interpretacja tematu

– oryginalność wiersza

– dbałość o poprawność językową

7. Spośród nadesłanych prac konkursowych jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas 4-6

– uczniowie klas 7-8

Dodatkową nagrodą dla wyróżnionych przez jury wierszy, będzie umieszczenie ichw tomiku wydanym jako podsumowanie niniejszego konkursu.

8. Zgłoszone do niniejszego konkursu wiersze nie mogą brać udziału w innych konkursach poetyckich.

9. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.

10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 5 grudnia 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Organizatora przy al. Piłsudskiego 16, 43-100 Tychy.

11. W razie zmiany wskazanego wyżej terminu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni o nowym terminie telefonicznie.

12. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się
z regulaminem konkursu (załącznik nr 2 do regulaminu).

13. Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przekazują egzemplarze prac zgłoszonych na konkurs na własność Organizatora.

14. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

  • 5

Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora.

  • 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Poetyckiego O pozłacane Pióro „Pocztówki z Polski”

Konkurs Poetycki O Pozłacane Pióro

„Pocztówki z Polski”

Tytuł  wiersza
Imię i nazwisko

autora pracy

Klasa Wiek
Imię i nazwisko

opiekuna

Nazwa i numer

szkoły

Telefon
Email

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Poetyckiego O pozłacane Pióro „Pocztówki z Polski”

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu Poetyckiego O pozłacane Pióro „Pocztówki z Polski” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tychach oraz akceptuję jego warunki.

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na udział dziecka w konkursie:

Wyrażam zgodę na udział dziecka …………………………………………………………………………………*

w w/w konkursie

*imię i nazwisko autora pracy

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych autora pracy konkursowej we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na rozpowszechnianie i publikację nadesłanej pracy:

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie zgłoszonej pracy konkursowej i jej publikację na wszystkich polach eksploatacji organizatora.

Klauzula informacyjna:

Mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną zamieszczona na stronie Zamawiającego (www.mbp.tychy.pl).

 

…………………………………………………………………………….

data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy